pasek

 

pytanie pierwsze

 

Ten krok to zarówno analiza przeszkód stojących na drodze do rozwiązania problemu, jak i określenie działań, które należy podjąć. To pozwoli Ci sformułować kompleksową i przekonującą odpowiedź.

Jakie praktyczne zmiany spowodujesz? Jak to zrobisz? Jakich środków użyjesz, żeby rozwiązać problem u jego źródła?

Wyzwanie stanowi tu udowodnienie, że Twoja misja przyniesie skuteczne rozwiązanie problemu.

 

pasek

 

postaw się w sytuacji potencjalnego_ej partnera lub partnerki

PRZYKŁAD 1

Na jaki problem społeczny odpowiadasz i co musisz obecnie zrobić, żeby go rozwiązać?

Trudności w nauce, których doświadczają osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi, poznawczymi lub umysłowymi. Należy wpłynąć na zmianę niektórych przekonań i stworzyć nowe narzędzia pedagogiczne, łączące osoby z różnych światów.

Jakie praktyczne zmiany spowodujesz?

Stworzę laboratorium innowacji pedagogicznych wspomagane przez różne sieci: uniwersyteckie, edukacyjne, medyczno-społeczne, cyfrowe itd. Laboratorium przygotuje prototypy narzędzi, które będą testowane i zatwierdzane, a następnie rozpowszechniane.

PRZYKŁAD 2

Na jaki problem społeczny odpowiadasz i co musisz obecnie zrobić, żeby go rozwiązać?

Dzieci z autyzmem mają trudności z nauką codziennych czynności, takich jak higiena (mycie zębów, mycie rąk, wydmuchiwanie nosa itp.). Dostęp dzieci z autyzmem do treningu tych umiejętności jest ograniczony, ponieważ muszą one mieć zapewnioną przewidywalność wykonywanych czynności, której nie jest w stanie zapewnić im rodzic ani wyspecjalizowany_na wychowawca_czyni. Potrzebują też większej konsekwencji i usunięcia wszelkich nieistotnych dla treningu informacji. Musimy znaleźć narzędzie spełniające te kryteria i skutecznie włączyć je w naukę dziecka.

Jakie praktyczne zmiany spowodujesz?

Tworzymy aplikację mobilną „Brush your teeth with Ben the Koala”. Zawiera ona prosty filmik, na którym Koala Ben myje zęby, a dziecko może go naśladować. Testujemy ją wśród rodzin i profesjonalistów, a kiedy zostanie zatwierdzona, będziemy ją rozpowszechniać. Aplikacja przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, a szczególnie tych, które mają trudności w nauce, co ułatwi im odtworzenie wspólnych doświadczeń.

 

Odpowiedź:

W przykładzie 2 przedsiębiorca_czyni jest bardziej przekonywująca. To dlatego, że jeste w stanie konkretnie sprecyzować problem społeczny, na który odpowiada i przedstawić swoją wizję.

pasek
Kilka przydatnych narzędzi
Kilka przydatnych narzędzi

 

Jasno określ potrzebę społeczną

 • W czym tkwi problem? Dlaczego?
 • Jakie są jego konsekwencje?
 • Jakie są 3 główne przyczyny tego problemu?

Zidentyfikuj beneficjentów i beneficjentki

 • Kim są bezpośredni_e odbiorcy i odbiorczynie twojego projektu?
 • Kto ponosi finansowe i społeczne konsekwencje tego problemu oprócz bezpośrednio dotkniętych nim osób?
 • Jaka jest charakterystyka twoich beneficjentów i beneficjentek?
 • Ilu osób dotyczy ten problem?

Oszacuj koszty problemu

 • Jakie są bezpośrednie koszty gospodarcze lub zasoby finansowe, które społeczeństwo musi poświęcać, żeby zrównoważyć ten problem, np. zasiłki dla bezrobotnych, zwroty kosztów leczenia?
 • Jakie są pośrednie koszty gospodarcze, np. pokazujące utratę bieżącej i przyszłej zdolności produkcyjnej?
 • Jakie są koszty społeczne, oznaczające obniżenie jakości życia i negatywny wpływ na dobrostan osób dotkniętych tym problemem?
działania

Uzupełnij swoje ramy logiczne

Przedstaw ogólną wizję sposóbu wprowadzenia zmiany za pomocą narracji, tak jakbyś opowiadał_a historię. Chodzi nie tylko o ustalenie celu społecznego Twojego projektu, ale także ukazanie związku pomiędzy Twoimi działaniami, a tym, co chcesz osiągnąć. Ważne, żeby przed określeniem działań zastanowić się nad swoim ogólnym celem. W ten sposób możesz zidentyfikować potencjalne przeszkody i sprecyzować, nad którymi czynnikami masz kontrolę, a nad którymi nie.

 

Rozszerzenie teorii zmiany Keystone’a

PYTANIA

OBJAŚNIENIE

Wizja na 10 lat

Do jakiej trwałej zmiany chcemy się przyczynić?

Spróbuj wyobrazić sobie swój projekt w perspektywie długofalowej oraz zastanów się, jak wyglądałaby ta sytuacja w idealnym społeczeństwie. Chodzi tu o stworzenie wizji sukcesu.

Bariery do pokonania

Jakie przeszkody trzeba przezwyciężyć?

Postaraj się stworzyć dwie listy: elementów utrudniających wprowadzenie tej zmiany oraz warunków powodzenia twojego projektu.

Potrzebne środki

Gdzie należy skupić energię, żeby przezwyciężyć te bariery?

Spróbuj wypisać działania, które należy podjąć w zwalczaniu każdej z przeszkód.

Wskaźniki sukcesu

Skąd będziesz wiedzieć, że odniosłeś_aś sukces?

Ten krok polega na zidentyfikowaniu wskaźników sukcesu, czyli widocznych zmian dowodzących, że rzeczywiście nastąpiła zmiana na lepsze.

 

 

pasek
kilka przykładów dla ilustracji

 

1 ROOF 2 AGES

Wizja na 10 lat

Mieszkalnictwo międzypokoleniowe może okazać się przyszłościowe i ma potencjał przerodzenia się w ogólnie przyjętą praktykę. Trzeba jednak przezwyciężyć bariery prawne, np. teraz przy wspólnym zamieszkiwaniu dochody osób mieszkających razem są sumowane, a to często prowadzi do utraty świadczeń społecznych.

Bariery do pokonania

 

We współczesnym społeczeństwie, promującym coraz większą indywidualność, seniorzy i seniorki bardzo często cierpią z powodu izolacji społecznej, która drastycznie wpływa na pogorszenie ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Co więcej, kryzys mieszkaniowy i oszczędności budżetowe przyczyniają się do problemów mieszkaniowych, a te dotykają nie tylko seniorów i seniorki, ale także młodych ludzi. Zauważyć tu można kilka przeszkód:

 • indywidualizm społeczeństwa, skutkujący podziałem między pokoleniami,
 • zasady podatkowe na poziomie federalnym nakładające kary na tego rodzaju inicjatywy,
 • różnice w kodeksach mieszkaniowych różnych regionów utrudniają opracowywanie kompleksowych i spójnych inicjatyw na rzecz poprawy ogólnej sytuacji w Belgii.

Potrzebne środki

 

Oferując osobom starszym oraz studentom i studentkom mieszkanie międzypokoleniowe, 1 Roof 2 Ages tworzy rozwiązanie win-win poprzez:

 • demokratyzację dostępu do mieszkań dla wszystkich studentów i studentek,
 • upodmiotowienie osób starszych w walce z izolacją,
 • wzrost świadomości ogółu społeczeństwa: komunikaty skupione na sukcesie mieszkalnictwa międzypokoleniowego,
 • zmianę narracji: naciskanie decydentów i decydentek, aby zmienili_ły stanowisko.

Wskaźniki sukcesu

Wzrost liczby tworzonych par oraz przyjmowanie tego modelu przez osoby prywatne.

Zyskanie popularność i uznania ogółu społeczeństwa.

Bezpośredni wpływ na prawo podatkowe i kodeks mieszkaniowy.

 

 

SIEL BLEU

Wizja na 10 lat

Adaptowana Aktywność Fizyczna (Adapted Physical Activity – APA) staje się ofertą terapeutyczną XXI wieku na rzecz powszechnej prewencji wśród populacji z niepełnosprawnościami.

Grupa Społecznościowa Siel Bleu oferuje programy oparte o APA jako narzędzie dbania o zdrowie i dobrostan.

Ośrodki Siel Bleu opracowały programy skierowane do różnych odbiorców i odbiorczyń, takich jak osoby na wcześniejszej emeryturze, seniorzy i seniorki mieszkające samodzielnie lub w ośrodkach, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z przewlekłymi lub poważnymi chorobami.

Bariery do pokonania

 

Brak wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, niedostateczna świadomość problemu.

Włączanie i integracja realnej profilaktyki i wytycznych w perspektywie krótkoterminowej, bez uwzględnienia perspektywy długoterminowej.

Profilaktyka musi być traktowana jako długoterminowa inwestycja przynosząca korzyści, a nie dodatkowe obciążenie dla systemu, jak często jest obecnie.

Potrzebne środki

 

Demonstrowanie i komunikowanie wpływu aktywności fizycznej oraz przedstawianie jej jako pełnej terapeutycznej oferty.

Przeprowadzenie kampanii w środkach masowego przekazu, która pokaże aktywność fizyczną jako narzędzie profilaktyki zdrowotnej, odnosząc się do udowodnionego wpływu na docelowe populacje oraz kosztów ponoszonych przez społeczeństwo.

Stałe budowanie świadomości marki Siel Bleu poprzez rozpowszechnianie programów APA.

Wskaźniki sukcesu

Całkowity lub częściowy zwrot kosztów aktywności fizycznej w ramach wprowadzenia dodatkowego finansowania opieki zdrowotnej (ubezpieczyciele, przychodnie).

Książka Siel Bleu – poradnik dla każdego pracownika ochrony zdrowia o zaleceniach związanych z aktywnością fizyczną.

 

Miej na uwadze, że…

…trudno jest precyzyjnie oszacować liczbę osób dotkniętych danym problemem oraz koszty społeczne niepodjęcia działań. Aby sprecyzować kwestie na które odpowiadasz, spróbuj:

 • zdefiniować problem: jaka jest potrzeba społeczna i jaki jest cel?
 • oszacować liczbę osób dotkniętych problemem: które z danych związanych z oferowanym przez ciebie rozwiązaniem są najważniejsze?
 • wyjaśnić przyczyny: dlaczego istnieje ten problem?
 • określić ilościowy i jakościowy koszt: jakie obciążenie finansowe poniesie społeczeństwo, jeśli problem nie zostanie rozwiązany?

Kiedy problem społeczny zostanie już zidentyfikowany, kolejnym wyzwaniem jest precyzyjne zdefiniowanie długofalowej wizji oraz sposobu jej realizacji. Kiedy wyznaczysz kurs, łatwiej będzie ci nadawać priorytet podejmowanym działaniom. Wśród codziennej presji często trudno jest planować, ale to kluczowy krok do ustrukturyzowania twojego projektu. W tym celu trzeba:

 • jasno zdefiniować, w miarę możliwości kolektywnie, wasz obszar działania, misję i wizję.
 • podzielić się tą wizją z zespołem i osobami zaangażowanymi w twój projekt, oni_one będą twoimi ambasadorami i ambasadorkami.

 

pasek
dobre praktyki, potencjalne pułapki

Twórz hipotezy, potwierdzaj je w praktyce za pomocą ankiet i dokonuj szacunkowych ocen, jeśli dane i statystyki nie są bezpośrednio dostępne. Ważna jest znajomość realnej skali problemu i umiejętność jej udowodnienia.

Proponowane przez ciebie rozwiązanie powinno być zgodne z tym, jak i ty, beneficjenci i beneficjentki rozumiecie problem. Musisz zachować realizm w liczbach, które podajesz!

Przedstaw typową dysfunkcję i zademonstruj, jak możesz przerwać błędne koło.

Skoncentruj energię i działania na środkach, które rzeczywiście przyczynią się do zmiany istniejącego systemu. Nie trać z oczu swojego celu.

Działaj proaktywnie, a nie reaktywnie.

Uważaj, żeby nie mylić ostatecznych beneficjentów i beneficjentek projektu z jego rzeczywistym celem.

Nie trać z oczu wyzwania rozwojowego: nie oznacza ono zwiększania budżetu, tylko poszerzanie wpływu społecznego.

pasek
dodatkowe zasoby

Więcej informacji na temat analizy możliwości oraz teorii zmiany

◆ Wszystkie narzędzia udostępniane przez Social Enterprise Models dla podmiotów przedsiębiorczości społecznej i analiza możliwości w tworzeniu modeli przedsiębiorstw społecznych (warsztat współtworzony przez Ashokę i Dalberg)

Teoria zmiany Keystone’a

Theory of change

Act knowledge

Learning for sustainability.net

◆Początkowe rekomendacje Social Reporting Standard także pomogą Ci w sprecyzowaniu swojej teorii zmiany

◆Creating a socially responsible enterprise: Guide, APRES-GE (2012) – Części 1 i 2

◆File Clienteles and Needs (files 04-a), Essaim APRES-GE

 

pasek