pasek
pytanie drugie

Znajomość innych podmiotów z twojego sektora, poznanie poziomu zadowolenia beneficjentów i beneficjentek z działań, produktów i istniejących usług, ułatwi Ci rozpoznanie unikalnego charakteru Twojego projektu.

 

pasek

 

postaw się w sytuacji potencjalnego_ej partnera lub partnerki

Organizacja Réalise

PRZYKŁAD 1

Jakie inne podmioty dążą do umożliwiania beneficjentom i beneficjentkom pomocy społecznej powrotu na ścieżkę zatrudnienia?

Od czasu założenia w 1984 Réalise jest we francuskojęzycznej Szwajcarii pionierem pod względem modelu integracji poprzez potencjał pracy. Przez 30 lat mechanizm integracji poprzez pracę został znacząco rozwinięty i w związku z tym pojawiło się wiele innych podmiotów działających w tym obszarze.

Jaka jest twoja propozycja wartości w porównaniu do innych koncepcji?

Od czasu pojawienia się nowych podmiotów Réalise dąży do ciągłej ewolucji w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby osób poszukujących pracy oraz w celu wyróżnienia się. W porównaniu do innych przedsiębiorstw społecznych dążących do inkluzji ekonomicznej, Réalise pozostaje liderem w sektorach wymagających dużych nakładów, takich jak sprzątanie, ogrodnictwo, spedycja i podwykonawstwo przemysłowe. Co więcej, nasz system zarządzania posiada certyfikat ISO 9001, a nasz system szkolenia i staży certyfikowany jest przez Edqua i Aomas, co jest dla nad motorem dla ciągłego podnoszenia wydajności w dążeniu do satysfakcji klientów.

PRZYKŁAD 2

Jakie inne podmioty dążą do umożliwiania beneficjentom i beneficjentkom pomocy społecznej powrotu na ścieżkę zatrudnienia?

Wszystkie przedsięwzięcia mające na celu integrację siły roboczej w Szwajcarii.

Jaka jest twoja propozycja wartości w porównaniu do innych koncepcji? 

Réalise było pierwszą organizacją promującą integrację siły roboczej we francuskojęzycznej Szwajcarii poprzez rozwijanie umiejętności zawodowych osób nieposiadających wykształcenia, a następnie oferowanie tych umiejętności pracodawcom w Genewie.

 

Odpowiedź:

W przykładzie 2 organizacja wyraźniej przedstawia czym się wyróżnia, wskazując na konkretne sektory oraz posiadane certyfikaty.

pasek
kilka przydatnych narzędzi

Poszukaj inicjatyw zbliżonych do tego, czym się zajmujesz. Porównaj się do ich działań. Czym się od nich różnisz? Jaką masz przewagę konkurencyjną?

 • Niższy koszt całkowity?
 • Większe grono odbiorców?
 • Większy wpływ społeczny?

Jakie zmiany społeczeństwa i grup docelowych wnosi Twoja działalność, a jakie proponują inni? Jak dokonujesz oceny tych zmian (np. w miarę możliwości pytając beneficjentów i beneficjentki)? Jak wyjaśniasz różnice?

Zidentyfikuj istniejące rozwiązania: analizy PESTEL, FCS, SWOT

 • Analiza PESTEL (Political-polityczna, Economic-ekonomiczna, Social-społeczna, Technological-technologiczna, Environmental-środowiskowa i Legal-prawna) środowiska zewnętrznego Twojej organizacji oraz jej wewnętrznych atutów i ograniczeń pod kątem FCS (Key Factors of Success – kluczowych czynników sukcesu) oraz w ramach macierzy SWOT (Strengths-mocne strony, Weaknesses-słabe strony, Opportunities-możliwości i Threats-zagrożenia), dostarcza ogólnego wyobrażenia, pozwalającego nam na wyróżnienie wartości dodanej, oraz umożliwia organizacji odpowiadanie na zidentyfikowany problem społeczny.

Wypełnij wykres BMG, aby pokazać wartość dodaną swojego projektu

 • Wykres tworzenia modeli biznesowych (Business Model Generation – BMG) umożliwia proste, całościowe i dynamiczne modelowanie działania Twojej organizacji, pozwalające tworzyć, dostarczać i prezentować jej wartość dodaną.

 

Kilka przydatnych narzędzi
pasek
kilka przykładów dla ilustracji

Grupa Społecznościowa SIEL BLEU

Jakie rozwiązania istnieją?

Stosowne kryteria porównawcze

 • Lokalizacja geograficzna (szczebel lokalny/krajowy)
 • Poziom kwalifikacji uczestników
 • Wymiar międzysektorowy (społeczny, zdrowotny, sportowy)

Poszukaj inicjatyw zbliżonych do tego, czym się zajmujesz

 • Federacje sportowe (różne podmioty znane Siel Bleu)
 • Trenerzy sportowi

Jak przedstawia się Twoje rozwiązanie na tle innych?

 • Grupa Społecznościowa Siel Bleu postrzega APA jako narzędzie powszechnej profilaktyki, a nie cel sam w sobie.
 • Rozwija prawdziwie innowacyjną metodologię, przeznaczając 10% budżetu na badania i rozwój.
 • Wszystkie programy Siel Bleu opracowywane są wspólnie z zespołem medycznym.
 • Siel Bleu stawia finansową dostępność w centrum wszystkich swoich programów. W ponad 200 000 interwencji przeprowadzonych w 2014 r. ceny były dostosowane do odbiorców i odbiorczyń, oferowano darmowe uczestnictwo, częściowo lub całościowo płatne programy.
 • Każdego tygodnia we Francji z działań Grupy Społecznościowej Siel Bleu korzysta ponad 100 000 beneficjentów.
 • Przeprowadzone w 2012 r. badanie firmy McKinsey dotyczyło wpływu ekonomicznego działalności Grupy Społecznościowej Siel Bleu. Wykazano, że dzięki zmniejszeniu ryzyka rozwinięcia się niektórych chorób i występowania wypadków z uszczerbkiem na zdrowiu, działania Siel Bleu miały silny wpływ ekonomiczny na sektor zdrowia i profilaktyki poprzez redukcję kosztów ponoszonych przez społeczeństwo.

Organizacja 1 Roof 2 Ages

Jakie rozwiązania istnieją?

Stosowne kryteria porównawcze

 • Jakość życia
 • Koszty mieszkaniowe w Belgii

Poszukaj inicjatyw zbliżonych do tego, czym się zajmujesz

 • Seniorzy i seniorki
 • Domy opieki
 • Prywatne mieszkania
 • Mieszkania zgrupowane (Abbey Field)
 • Studenci
 • Akademiki
 • Tradycyjne pokoje dla studentów i studentek (zgrupowane lub w mieszkaniach prywatnych)

Jak przedstawia się Twoje rozwiązanie na tle innych?

1 Roof 2 Ages jest obecnie jedyną organizacją dostarczającą adekwatnych rozwiązań dla obu zainteresowanych stron:

 • Innowacyjne podejście projektu umożliwia walkę z samotnością seniorów i seniorek poprzez znaczące wzmocnienie więzi społecznych.
 • Ten bezprecedensowy system współmieszkania oferuje spokojne i przyjazne otoczenie, przez co szczególnie sprzyja efektywnej nauce wśród studentów i studentek.
 • Wymiany międzypokoleniowe pozwalają każdemu członkowi lub członkini pary na poszerzenie swojej wizji społeczeństwa, przez co przyczyniają się do wzajemnego ubogacenia.
 • Osoby starsze mogą korzystać z pomocy młodszych partnerów i partnerek w drobnych sprawach.
 • System ten, poprzez zapewnienie pomocy starszym osobom, jest również wsparciem dla zatroskanych rodzin seniorów i seniorek.

1 Roof 2 Ages zmniejsza koszty ponoszone przez zaangażowane strony:

 • Senior lub seniorka zyskuje dodatkowy dochód dzięki wynajęciu części swojego mieszkania.
 • Student lub studentka znacznie oszczędza, płacąc niższy czynsz, i otrzymuje unikalną możliwość podpisania umowy na 10, a nie standardowe 12 miesięcy.
 • 1 Roof 2 Ages jest jedną z nielicznych organizacji, które poprzez wspólne mieszkanie oferują beneficjentom i beneficjentkom jednoczesne podniesienie jakości życia i obniżenie kosztów utrzymania.

 

Miej na uwadze, że…

…rozpoznanie wszystkich zasobów najpełniej umożliwi Ci sformułowanie stosownej odpowiedzi na zidentyfikowany problem, a także pozwoli na wzmocnienie Twojej propozycji wartości dodanej oraz poszerzenie wpływu na społeczeństwo. Zidentyfikuj strategiczne umiejętności oraz zasoby materialne i niematerialne (kapitał, ważne sieci itp.) niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Podkreśl swoje największe atuty i wyróżnij się na tle innych – zaakcentuj umiejętności czy zasoby, w szczególności te niematerialne, takie jak Twoja wiedza, kontakty i reputacja. Jeśli masz wrażenie, że brakuje Ci zasobów, pamiętaj, że ich niedobór może być motorem innowacji!

pasek
dobre praktyki, potencjalne pułapki

Orientuj się w ekosystemie, w którym ewoluujesz, a szczególnie w konkretnych alternatywnych rozwiązaniach. Stwórz mapę wszystkich zaangażowanych podmiotów. Potwierdzaj hipotezy.

Miej świadomość atutów i ograniczeń alternatywnych rozwiązań.

Zachowuj samokrytycyzm odnośnie projektu, struktury organizacji i podejmowanych działań, żeby móc nieustannie się rozwijać.

Dąż do skuteczności, zachowując jednocześnie kreatywność i innowacyjność.

Efektywnie komunikuj swoją wartość dodaną.

Nie polegaj na tym, co uznajesz za powszechnie wiadome.

Nie lekceważ bezpośredniej lub pośredniej konkurencji.

pasek
dodatkowe zasoby


Więcej informacji o dostępnych narzędziach

◆ Business Model New Generation: A guide for visionairies, revolutionaries and challengers, Alexander Osterwalder i Yves Pigneur (2011)

◆ Do pobrania: Canevas Business model BMG ze strony Business model generation

 

Aby uzyskać ogląd podmiotów działających w Twoim ekosystemie, poza gruntownym przeszukaniem internetu, nie wahaj się też odwiedzać targi i wystawy swojego sektora.

 

pasek