pasek
pytanie szóste

Musisz wyjaśnić, na czym polega Twój wpływ na społeczeństwo (zwłaszcza aspekty przydatne dla Twoich partnerów i partnerek), a jednocześnie stworzyć narzędzie do zarządzania operacyjnego (mierzenie wydajności przydatne wewnętrznie).

 

pasek
postaw się w sytuacji potencjalnego_ej partnera lub partnerki

Organizacja Réalise

PRZYKŁAD 1

Jak oceniasz swój wpływ społeczny?

Nasza misja społeczna skupia się na zmniejszaniu dyskryminacji w zatrudnianiu osób nieposiadających wykształcenia. Od 30 do 40 procent osób, które brały udział w programie Réalise, znalazło pracę podczas stażu lub w kolejnych miesiącach. Ukazuje to nasz wpływ społeczny.

Za pomocą jakiej metody mierzycie swój wpływ?

Nie znaleźliśmy jeszcze narzędzi zarządzania, które umożliwiłyby nam odpowiedni pomiar naszego wpływu społecznego.

PRZYKŁAD 2

Jak oceniasz swój wpływ społeczny?

Wpływ społeczny Réalise wywierany jest kilku poziomach. Spośród setek osób, które skorzystały z usług Réalise, 30-40% znalazło pracę podczas stażu lub w następnych miesiącach. Kolejne 30% mogło dzięki udziałowi w projekcie Réalise określić bariery utrudniające im znalezienie zatrudnienia (zdrowie, zadłużenie, organizacja życia rodzinnego itd.) i uzyskać pomoc w pokonaniu tych przeszkód. Istnieje również wiele aspektów związanych z pośrednim wpływem, ale są one trudne do zmierzenia, jak np. uznanie wagi aktywności zawodowej w procesie socjalizacji w Szwajcarii czy znalezienie pracy, która oprócz wynagrodzenia przynosi także inne korzyści. Dlatego naszego wpływu społecznego nie można oceniać jedynie w kategoriach ilościowych.

Za pomocą jakiej metody mierzycie swój wpływ?

W 2007 r przeprowadziliśmy test VAN (aktualnej wartość netto), aby spróbować określić wartość zwrotu z inwestycji. Był to złożony proces, który przyniósł wiele nowych informacji. Réalise stara się udoskonalać zarządzanie swoim wpływem, ale nie posiada ani prostych, ani bardziej rozbudowanych narzędzi, którymi można by dzielić z innymi, podobnymi organizacjami. W ramach zobowiązania do działania wspierającego zrównoważony rozwój, Réalise musi usprawnić zarządzanie swoim wpływem społecznym.

W przykładzie 2 organizacja dowodzi, że ma świadomość głównego problemu i wie, jaki jest bezpośredni i pośredni wpływ jej działań oraz co jednocześnie ogranicza jej możliwości oceny. Odczuwasz potrzebę opracowania narzędzia zarządzania, które będzie bardziej dopasowane do charakteru twojej działalności.

pasek
kilka przydatnych narzędzi

Określ, co chcesz poddać ocenie – wybierz najlepsze narzędzie

Zacznijcie od burzy mózgów w zespole i sformułujcie pytania, na które chcecie odpowiedzieć lub takie, które zwykle słyszycie, np.

  • Jakie są wasze krótko-, średnio- i długoterminowe cele w zakresie wpływu?
  • Skąd będziecie wiedzieć, że zostały osiągnięte?
  • Jaka jest wartość dodana projektu w porównaniu z obecną?
  • Jakich kosztów pozwala uniknąć projekt?
  • Jakie są pozytywne i negatywne skutki dla różnych uczestników i uczestniczek?

Wyznacz odpowiednie kryteria i wskaźniki

Kryteria to subiektywne, niepoliczalne bezpośrednio wartości, które pozwalają zidentyfikować problem. Wybór właściwych kryteriów pozwoli uzyskać jednoznaczne, a przede wszystkim przydatne wyniki. Przykładem może być rozwój zawodowy.

Wskaźniki to instrumenty pomiarowe kryteriów. Mogą być ilościowe (liczba stworzonych miejsc pracy) lub jakościowe (pozyskanie przez beneficjentów i beneficjentki nowych umiejętności). Mogą opisywać bezpośredni (liczba korzystających osób) i pośredni wpływ działania (poprawa jakości życia społeczności).

  • Precyzyjnie zidentyfikuj dostępne zasoby, które możesz poddać ocenie (czas, ludzie), aby wybrać najodpowiedniejszą metodę oceny.
  • Wyznacz osobę odpowiedzialną za gromadzenie i opracowanie informacji, która będzie koordynować raportowanie przez dłuższy okres. Nie wahaj się poprosić o pomoc zewnętrznego konsultanta lub konsultantkę, kogoś, kto może wnieść nową perspektywę do Twojego projektu.
  • Użyj odpowiedniej metody raportowania i wdróż ją równolegle z działaniem. Jest to klucz do informowania o wpływie. Social Reporting Standard (SRS – Standard Raportowania Społecznego) to narzędzie, które pozwoli Ci tworzyć szczegółowe raporty z precyzyjnymi pomiarami wpływu.
pasek
kilka przykładów dla ilustracji

Grupa Społecznościowa Siel Bleu

Grupa Społecznościowa Siel Bleu dociera do 100 000 osób tygodniowo w ponad 3 000 instytucji, angażując minimum 400 uczestników uniwersyteckiego programu treningowego z zakresu Nauk i Technik na rzecz Aktywności Fizycznej i Sportowej.

Wpływ działu Siel Bleu at work jest bardzo silny. Na 80 placach budowy odsetek zwolnień lekarskich spadł o jedną trzecią, liczba wypadków w pracy zmniejszyła się o prawie 70%, a wielu beneficjentów i beneficjentek ponownie rozpoczęło aktywność fizyczną.

Należy też zauważyć systematyczne zmiany wprowadzane przez Grupę. Utworzono nowe stanowisko: dyrektor ds. profilaktyki APA, rozpoczęto szkolenia i zapoczątkowano nową dziedzinę badań uniwersyteckich.

W 2012 r. we współpracy z Ashoką i firmą McKinsey, przeprowadzono badanie mające na celu określenie pośrednich ekonomicznych konsekwencji części programów prowadzonych przez Grupę. Oprócz wpływu na profilaktykę chorób czy prewencję wypadków, programy te zmniejszyły ryzyko złamań, cukrzycy czy choroby Alzheimera. Jeśli chodzi o te dwie ostatnie choroby, badanie pokazało, że programy Grupy pozwoliłyby w latach 2012-2015 zaoszczędzić francuskiej służbie zdrowia prawie 15 miliardów euro, gdyby zostały wdrożone w całym kraju.

Organizacja 1 Roof 2 Ages

Wpływ społeczny wygenerowany dzięki utworzeniu ponad 600 międzypokoleniowych par w Belgii (2015 r.) skupia się wokół dwóch głównych osi: bezpośrednim wpływie z perspektywy finansowej oraz pośrednim związanym z rozwijaniem spójności społecznej.

Badanie przeprowadzone przez BNP Paribas Fortis pokazuje, że oszczędności uzyskane przez INAMI w 2015 r. wynoszą 480 000 €, a beneficjenci i beneficjentki tego systemu zaoszczędzili_ły 490 000 €. W rzeczywistości 23% seniorów i seniorek uważa to rozwiązanie za realną alternatywę dla domu opieki. Świadczenia, jakie otrzymują, zwiększają ich dochody o 15% w porównaniu do średniej emerytury. Z kolei roczne oszczędności studentów i studentek szacuje się na ok. 1250 €.

Ze społecznego punktu widzenia, organizacja 1 Roof 2 Ages w pośredni sposób wpływa na dobrostan populacji, usuwając bariery między pokoleniami oraz łagodząc niepokoje rodzin młodych ludzi, a także bliskich seniorów i seniorek. Ta obustronnie korzystna formuła zwiększa poczucie dobrostanu u 62% seniorów i seniorek oraz 79% studentów i studentek. Wspólne mieszkanie jest zatem niezwykle skutecznym środkiem rozwijania relacji między dwoma pokoleniami, które często są uważane za żyjące w dwóch różnych światach. Wreszcie, rodziny są spokojniejsze, ponieważ 62% studentów i studentek uważa, że współdzielenie mieszkania z seniorem lub seniorką ma korzystny wpływ na ich osiągnięcia akademickie (marzec 2015), a osoby starsze nie czują się osamotnione.

Miej na uwadze, że...

…istnieje wiele metod oceny wpływu. Niezależnie od tego, na którą się zdecydujesz, najważniejszy jest dobór odpowiednich kryteriów i wskaźników. Wbrew powszechnie przyjętym przekonaniom, ocena ilościowa i jakościowa zaczyna się przed rozpoczęciem aktywności. Aby być w stanie ocenić wpływ swoich działań, musisz znać warunki początkowe.

równanie wpływu

Każdy wpływ jest niepoliczalny. Dobra ocena musi brać pod uwagę:

  • wskaźniki ilościowe (np. liczba beneficjentów i beneficjentek, zmniejszenie zasięgu danego problemu, stworzona wartość ekonmiczna, oszczędności dla społeczeństwa)
  • wskaźniki jakościowe (np. dobrostan społeczny, odpowiedzialność uczestników i uczestniczek, wkład w zmniejszenie liczby wykroczeń czy budowanie więzi społecznych).

Nie tylko ty oddziałujesz na dany problem, inne czynniki makroekonomiczne (działania państwa, trendy ekonomiczne itp.) również wpływają na sektor, w którym działasz. Musisz wiedzieć, jak odróżnić swój wpływ pośród uzyskanych wyników.

 

pasek
dobre praktyki, potencjalne pułapki

Określ, co może Ci bezpośrednio pomóc przekonać uczestników i uczestniczki oraz usprawnić działania. Pomyśl, jak strategicznie pomijać zbędne wskaźniki.

Nie komplikuj: najpierw wykorzystaj dane, które już są dostępne. Opieraj się głównie na już istniejących wskaźnikach wpływu.

Zaplanuj regularne oceny i wykorzystuj je, aby weryfikować swoje cele strategiczne.

Poszukaj najlepiej dostosowanej metody konsultacji, która bierze pod uwagę wszystkich uczestników i uczestniczki.

Zastosuj ramy logiczne, aby zrównoważyć wskaźniki.

Wybierz takie narzędzie operacyjne, które jest łatwe w obsłudze i dostarcza wiarygodnych wyników. Unikaj tyranii oceny wpływu, która powstrzymuje postępy.

pasek
dodatkowe zasoby

◆ Więcej informacji i wskazówek dotyczących raportowania działań z punktu widzenia wpływu społecznego znajdziesz w Standardach Sprawozdawczości Społecznej

 

pasek